Wednesday, 27 October 2021

กกต. คลอดแนวปฏิบัติ 5 ข้อ รับสมัครเลือกตั้ง อบต. กลางโควิด-น้ำท่วม


กกต. กำหนดแนวปฏิบัติให้จัดการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต – ส.อบต. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีพื้นที่กว้างขวาง อากาศถ่ายเท จำกัดจำนวนคน ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชั่วโมง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดยระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานจึงกำหนดมาตรการและแนวทางเพิ่มเติม

เพื่อให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดประสานการปฏิบัติกับ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้ กรณีภายใต้สถานการณ์โควิด 1.การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร / 1 คน ตามจำนวนเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมด

สถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย 1.5 เมตร

2.จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจำนวนเกินกว่า 2 คน ให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมีสื่อมวลชนหรือผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง

3. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรองและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด

4.ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย สวม face shield และถุงมือยาง เพื่อลดการแพร่เชื้อ

5.การจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนกรณีประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีความจำเป็นและเพื่อความปลอดภัยอาจกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ภายในเขตอำเภอได้