Saturday, 9 December 2023

กกต.ชลบุรีรับรองผลเลือกตั้งสมาชิกเมืองพัทยาที่มีปัญหาแล้ว – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


กกต.ชลบุรีรับรองผลเลือกตั้งสมาชิกเมืองพัทยาที่มีปัญหาแล้ว

วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 19:24 น.

ชลบุรี-กกต.ชลบุรีประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา 2 หน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาพบบัตรเขย่งแล้ว “ทีมเรารักพัทยา”เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งชลบุรี (กกต. )จัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 146 หน่วยเลือกตั้ง จาก 4 เขตเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งดังกล่าวพบว่า ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการได้ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 29 และเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ด้วยมีปัญหาเรื่องบัตรของเขย่ง พบว่ามีการจ่ายบัตรเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้กับผู้ที่มีสิทธิเลือกนายกเมืองพัทยาเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้แสดงตัวกับบัตรไม่ตรงกันนั้น 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ออกหนังสือประกาศ เรื่องการจัดทำประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยได้มีมติไม่สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาเมืองพัทยาใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 29 และเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ดังนั้น เพื่อให้ไปตามข้อ 177 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564 จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาดำเนินการจัดทำประกาศผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ของเขตเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 3 แล้วส่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (ฉบับจริง) จำนวน 2 ชุด เพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

สำหรับ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาในเขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ที่ชนะการเลือกได้แก่ทีมเรารักพัทยา เบอร์ 1-6 ได้คะแนนรวม 18,375 คะแนน มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 16,293 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือก ตั้ง 8,180 คน ส่วนผลการเชือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ที่ชนะการเลือกได้แก่ทีมเรารักพัทยา เบอร์ 1-6 ได้คะแนนรวม 21,853 คะแนน มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 20,844 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 10,244 คน สนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์