Monday, 6 December 2021

กสม.ชี้ตำรวจบันทึกภาพใบขับขี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิกสม.ชี้ตำรวจบันทึกภาพใบขับขี่ประชาชนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นการละเมิดสิทธิฯแนะสตช.กำกับดูแลการทำหน้าที่อาศัยอำนาจเท่าที่จำเป็นและสมควร