Tuesday, 24 May 2022

การเคหะตั้งผู้ประสานงานร่วมพัฒนาชุมชนดินแดง – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


การเคหะตั้งผู้ประสานงานร่วมพัฒนาชุมชนดินแดง

วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 13:38 น.

การเคหะฯ จัดอบรมอาสาสมัครชุมชนดินแดง ตั้งผู้ประสานงานร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เคหะชุมชนดินแดง ตามแผนปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายจัดกิจกรรมดำเนินงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการอบรมมีมติให้เลือกผู้ประสานงานร่วมกับ อพม. เขตดินแดง จำนวน 4 คน ได้แก่ นางบุญถึง อินทรทัต ประสานงานพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) นางประภา เชยประทุม ประสานงานพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง 1 นางจุฑามาศ เกษแก้ว และ นางวัลนา บัวยังตูม ประสานงานพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง 2 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร การให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เคหะชุมชนดินแดง อีกทั้งร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างสุขให้กับชุมชนดินแดง

ต่อมา ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) การเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมกับกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตดินแดง ผู้ประสานงานร่วมกับ อพม. เขตดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เคหะชุมชนดินแดง รวมทั้งได้มีการบรรยายพิเศษในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. และการสนับสนุนภารกิจ พม.การบรรยายพิเศษเรื่องมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

“การเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมกับผู้ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตดินแดงและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการอยู่อาศัย เพื่อให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1-2 และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถประสานงานกับกระทรวง พม.ได้ที่ โทร. 1300” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com