Monday, 18 October 2021

จับตาวาระครม. เคาะงบเพิ่มมอเตอร์เวย์บางใหญ่ เวนคืนที่ดินจ.ปทุมธานีจับตาวาระครม. ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะ กรมทางหลวง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ไฟเขียว เวนคืนที่ดิน ต.คลองควาย-บางเตย-สามโคก-บ้านปทุม-เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก ปทุมธานี พ.ศ. …. จ่อเปิดประชุมสภา 1 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 40/2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในวันนี้ (12 ต.ค.64) มีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบหรืออนุมัติ อาทิ ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองควาย ตำบลบางเตย ตำบลสามโคก ตำบลบ้านปทุม และตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ด่านศุลกากรนครพนม)

การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และการกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

รายงานประจำครึ่งปี (มกราคม – มิถุนายน 2564) ของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของการยางแห่งประเทศไทย

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ขอความเห็นชอบต่อการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan สำนักงบประมาณขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล อาทิ รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2/2564 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2564

อ่านข่าวต้นฉบับ: จับตาวาระครม. เคาะงบเพิ่มมอเตอร์เวย์บางใหญ่ เวนคืนที่ดินจ.ปทุมธานี