Monday, 18 October 2021

จับตาวาระลับ ! ครม.ไฟเขียวออก พ.ร.ก.โรคติดต่อ เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


ประยุทธ์-ครม.
FILE PHOTO : THAI ROYAL GOVERNMENT /

จับตาวาระ ครม. สธ. ชงวาระลับ ร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อ ใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คลังขอขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสินค้าจำเป็นแก้โควิด-19

วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 37/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธาน มีวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ ดังนี้

วาระเพื่อทราบ (รวมทั้งหมด) อาทิ รายงานประจำปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. … รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่ง กรณีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. 2558) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558)

ร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. รวม 6 ฉบับ

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ….

รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2564 สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2564 การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาระเพื่อพิจารณา อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 • ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน)
 • ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี
 • ร่างปฏิญญาและมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (ปฏิญญาครบรอบ 25 ปี)
 • ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวของราชการพลเรือนภายใต้ความท้าทายใหม่
 • ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2
 • กรอบและงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2565
 • ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513 เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์
 • ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
 • ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. …

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

วาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. …

 • ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ …) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ …) รวม 2 ฉบับ (การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 • ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบฯกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รวม 120 วัน

 • มาตรการปรับลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 • นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคน การอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
 • รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกรกฎาคม 2564

 

คลิกอ่าน>>สธ.ชงศบค.ชุดใหญ่ “คลายล็อกเพิ่ม” 27 ก.ย. พบคลัสเตอร์ใหม่ตจว.อื้อ!