Tuesday, 24 May 2022

ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มฯ จ.สกลนคร – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มฯ จ.สกลนคร

วันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 17:12 น.

กรมชลประทานเร่งหารายละเอียดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน(ชป.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายสันติ บุญประคับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Meeting ที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการฯได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปอย่างเหมาะสม ครอบคลุมการศึกษาผลกระทบฯในทุกมิติ ซึ่งกรมชลประทานจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อจัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไป

สำหรับ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ เมื่อปี 2520 ให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณเทือกเขาภูพาน มีความจุเก็บกัก 13.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 6,400 ไร่ ในฤดูฝน และ 2,000 ไร่ ในฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร ได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งผลิตอาหาร และมีรายได้เสริมมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com