Monday, 6 December 2021

ชวนชมนิทรรศการ“เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณของบรรพชน – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


ชวนชมนิทรรศการ“เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณของบรรพชน

วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 10:10 น.

กรมศิลปากรจัดนิทรรศการ “เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ”ที่บรรพชนได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรูปศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย

นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้จัดแสดงนิทรรศการ “เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ” ซึ่งเป็นเอกสารโบราณมีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งในฐานะที่เป็นโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ  จัดเป็นองค์ความรู้ที่บรรพชนได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรูปศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของบรรพชนไทย ที่เยาวชนรุ่นหลังสามารถมองเห็นโดยการศึกษาผ่านเอกสารโบราณเหล่านั้น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาและให้บริการเอกสารโบราณดังกล่าวโดยตรง เผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่บันทึกไว้ในเอกสารโบราณเหล่านั้น ให้ปรากฏแก่ประชาชนผู้สนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรัก ตระหนัก หวงแหน เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเอกสารโบราณและเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเผยแพร่เรื่องราวของเอกสารโบราณให้กว้างขวางและคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดนิทรรศการ เรื่อง เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของเอกสารโบราณ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารโบราณผ่านรูปแบบของนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมา และการดำเนินงานด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่ 2 ภาพเก่าเล่าเรื่องการดำเนินงานด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่ 3 ต้นฉบับเอกสารโบราณ ได้แก่ หนังสือสมุดไทย และคัมภีร์ใบลาน ส่วนที่ 4 อุปกรณ์และวิธีการทำสำเนาจารึก ส่วนที่ 5 นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 6 นิทรรศการออนไลน์ และข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณและอักษร-ภาษาโบราณที่ดำเนินการจัดทำเป็น E-BOOK เรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ 7 นิทรรศการเกี่ยวกับวิธีการซ่อมเอกสารโบราณ โดย กลุ่มงานซ่อมสงวนรักษาหนังสือ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

สำหรับ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ” ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564– วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ