Saturday, 4 December 2021

ซิลลิค ฟาร์มา สนับสนุนรัฐบาลไทย เร่งกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า


ซิลลิค ฟาร์มา สนับสนุนรัฐบาลไทย เร่งกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า

วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 22:49 น.

ซิลลิค ฟาร์มา สนับสนุนรัฐบาลไทย เร่งกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า ที่ได้รับบริจาคโดยรัฐบาลสหรัฐ 1 ล้านโด๊ส ให้แก่คนไทย

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า ที่บริจาคโดยรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศนั้น เป็นวัคซีนที่มอบให้รัฐบาลไทยใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีแผนการกระจายไปยังจังหวัดที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องไม่นำวัคซีนที่บริจาคนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ การขนส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ จะมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง เพื่อคงประสิทธิภาพของวัคซีนและมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันในประชาชนทั้งไทยและต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้ ต้องอาศัยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ และเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เข้ามาดำเนินการให้ เพื่อช่วยเหลือภารกิจของชาติสำหรับวัคซีนที่ได้รับบริจาคนี้”

นางสาวพักตร์นลิน บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน เราพร้อมนำเอาศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในการจัดเก็บและกระจายวัคซีนเพื่อคงรักษาคุณภาพของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าที่ได้รับริจาคนี้จนถึงการส่งมอบปลายทางโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งการสนับสนุนภาครัฐในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพ และเราพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงขานรับนโยบายการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ” นางสาวพักตร์นลิน กล่าว