Friday, 22 October 2021

ตรวจสอบข้อมูลแล้วจริง ใคร"ตะคริวกิน"ตอนกลางคืน เป็นสัญญาณเสี่ยงตั้งครรภ์
ตะคริวกลางคืน เป็นสัญญาณเสี่ยงตั้งครรภ์ ภาวะขาดน้ำ โรคประสาท-กล้ามเนื้อ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง