Friday, 3 December 2021

ตั้ง “พล.อ.ณัฐ” นั่งประธานคณะทำงานบริหารจัดการที่ดิน แทน “ธรรมนัส”


ตั้ง “พล.อ.ณัฐ” นั่งประธานคณะทำงานบริหารจัดการที่ดิน แทน “ธรรมนัส”

ประวิตร ตั้ง “พล.อ.ณัฐ” นั่งประธานคณะทำงาน ติดตาม ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน/ทรัพยากรดิน ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดต่อประเทศชาติ-ประชาชน เน้นประชาชนมีที่ทำกิน-จัดสรรที่ดินทำกินผู้ด้อยโอกาส ทั่วถึง-เป็นธรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง มาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กำลังดำเนินนโยบายหลักของรัฐบาล 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรดิน 2.ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ 4.ด้านการบริหารจัดการฯ และรับทราบความก้าวหน้าการจำแนกที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้สำรวจ

กรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด แผนการสำรวจจำแนกไว้ 6.3 ล้านไร่ ซึ่งมีผลการดำเนินการ ระยะแรก เสร็จแล้ว จำนวน 25 จังหวัด (2.4 ล้านไร่ ) คิดเป็น 38% และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 42 จังหวัด (3.9 ล้านไร่)คิดเป็น 62%

พล.ต.พัชรศักดิ์กล่าวว่า จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้ง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานคณะทำงานติดตาม และขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการตั้งแต่งให้เป็นประธาน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการจำแนกประเภทที่ดิน จ.สระแก้ว และจ.นครพนม (ขอเปลี่ยนแปลงมติครม.เดิมเฉพาะแห่ง) โดยส่งมอบการจำแนกที่ดิน จ.สระแก้ว 10,805ไร่ โดยให้ สปก.นำไปดำเนินการ และส่งมอบการจำแนกที่ดิน จ.นครพนม 1,648ไร่ เป็นที่ในราชการทหารให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการ ต่อไป

พล.ต.พัชรศักดิ์กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการจำแนกประเภทที่ดิน จ.เพชรบุรี รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร 1,640 ไร่ และจำแนกเป็นที่ดินทำกินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 4,685 ไร่ และจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร “ป่าไม้แก่น”จ.ปัตตานี ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิม 139 ไร่ จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรเป็นที่ทำกิน 5,614 ไร่ และเป็นป่าชุมชน 10 ไร่รวมทั้ง ได้เห็นชอบให้คณะทำงาน ติดตามฯตรวจสอบข้อมูลจากกรมป่าไม้กรณี กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

“พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาล ที่ต้องการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ และประชาชน โดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้มีที่ทำกิน และการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม”