Friday, 22 October 2021

ตำรวจดินแดงยึดรถเป็นสิบคัน มีเอี่ยวคดียิงคฝ.
ตำรวจดินแดงยึดรถเป็นสิบคัน มีเอี่ยวคดียิงคฝ. ขณะที่ตำรวจยังคงทยอยสอบปากคำกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกควบคุมตัวเป็นรายบุคคล