Thursday, 21 October 2021

น้ำทะลักเข้า 8 ทุ่งแล้ว 2 แสนไร่ “ทุ่งผักไห่” รับสูงสุด 8 หมื่นไร่


GISTDA โชว์ข้อมูลจากดาวเทียม น้ำเข้า 8 ทุ่ง ทะลุ 2 แสนไร่ ‘ทุ่งผักไห่’ รับน้ำสูงสุด 8 หมื่นไร เหลือที่อีก 3.1 แสนไร่รับน้ำ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 พบว่า ขณะนี้มีการระบายน้ำเข้าทุ่งในเขตพื้นที่ภาคกลางอย่างต่อเนื่อง จากภาพจะเห็นว่าทุ่งรับน้ำทั้ง 8 แห่ง ทุ่งผักไห่มีน้ำเข้าทุ่งมากที่สุดกว่า 84,950 ไร่ ตามด้วยทุ่งเจ้าเจ็ด 65,185 ไร่/ ทุ่งบางกุ่ม 24,382 ไร่/ ทุ่งป่าโมก 18,260 ไร่/ ทุ่งบางบาล 9,778 ไร่/ ทุ่งโพธิ์พระยา 4,276 ไร่/ ทุ่งบ้านแพน 3,080 ไร่ และทุ่งบางกุ้ง 278 ไร่ รวมแล้วกว่า 2 แสนไร่ แต่หากรวมทุ่งรับน้ำที่เหลืออีก 5 ทุ่ง รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 3.1 แสนไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีการผันน้ำเข้ามาในทุ่งรับน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อชะลอน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักและออกอ่าวไทยต่อไป

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th