Thursday, 21 October 2021

“บางจาก” เคลียร์ไฟฟ้าขัดข้องใน 35 นาที ไม่กระทบการผลิต-สิ่งแวดล้อม


บางจากแจงเหตุไฟฟ้าขัดข้องเคลียร์ได้ใน 35 นาที ไม่กระทบการผลิต-สิ่งแวดล้อม ลุยปรับแผนการผลิตยาว สร้างหอเผาระบบปิด (enclosed ground flare) ป้องกันการเผาวัตถุดิบส่วนเกิน คาดเสร็จเดือน พ.ย.นี้ 

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา ประมาณ 16.05 น. เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทำให้โรงกลั่นหยุดทำการชั่วขณะ เพื่อความปลอดภัย และเป็นผลให้เกิดกลุ่มควัน จากการเผาก๊าซส่วนเกินจากการผลิต

เจ้าหน้าท่ีได้ประสานงานเพื่อควบคุมและแก้ไขในทันที จนกระทั่งระบบไฟฟ้าภายในโรงกลั่น ได้กลับ สู่ภาวะปกติและไม่มีควันแต่เวลา16.30 น.

โดยขณะน้ีกลับสู่ถานการณ์ปกติและเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบกับการผลิตและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

อน่ึง เหตุการณ์น้ี เป็นเหตุฉุกเฉินระยะสั้นๆซึ่ง แก้ไขได้เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีบริษัทกำลัง แก้ไขปัญหา ในระยะยาวด้วยการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (enclosed ground flare) เพื่อช่วยป้องกันการเผาวัตถุดิบส่วนเกินจากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้

นอกจากนั้น บริษัทฯยังติดตั้งระบบะบบผลิตและจัดการไฟฟ้าภายในโรงกลั่นเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับสูงสุด ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันตามมาตรฐานสากลตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม และการตรวจสอบ และมีการซ่อมบำรุงใหญ่ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน