Thursday, 29 July 2021

ประกาศคำสั่งศาล หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ


วันนี้ (22 ก.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของหม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล

ด้วยหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ลาซาด้า
 

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน ไม่สามารถสื่อสารใด ๆ ได้ อาการมีลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 วรรคหนึ่ง

เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ดูแลหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล ทั้งทายาททุกคนให้ความยินยอม จึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล

 
 

เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ดูแลหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล ทั้งทายาททุกคนให้ความยินยอม จึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล

จึงมีคำสั่งว่า หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความดูแลของหม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 เพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษา
 

ประกาศคำสั่งศาล หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ

ลาซาด้าช้อปสุดคุ้ม
 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน