Monday, 18 October 2021

ประยุทธ์ กลับลำ ยกเลิกคำสั่งมอบ ประวิตร ดู 4 กรม ก.เกษตรฯ


ประยุทธ์ โล่งอก ประชาธิปัตย์ ช่วยชีวิต-หาทางลง ประวิตร-ธรรมนัส 4 กรมเกรดเอ ก.เกษตรฯ ออกคำสั่งยกเลิก อ้าง หวั่นถอนตัว

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น

เพื่อให้การกำกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

และให้นำคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานเพื่อเติมว่า สำหรับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 ที่ถูกยกเลิกนั้น เป็นการมอบหมายให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับ 4 หน่วยงาน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1.กรมพัฒนาที่ดิน 2.กรมฝนหลวงการบินเกษตร 3.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) และ 4.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

ทั้งนี้ คำสั่งล่าสุดดังกล่าวเป็นการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีตามเดิม โดยให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด