Monday, 18 October 2021

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 หากติดโควิด​ ไม่มีรายได้​ เบิกเงินประกันสังคมอย่างไร


สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งข้อมูลกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยทางหน่วยงานจะเป็นผู้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งในรูปแบบ HI และ CI ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กระทั่งการขาดรายได้

 

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40  หากติดโควิด​ ไม่มีรายได้​ เบิกเงินประกันสังคมอย่างไร

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าติดโควิด-19 สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ที่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 เบิกได้ดังนี้

– ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

– ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษาเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

– ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

– ค่ายาที่ใช้รักษา

– ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

– ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

– ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

สำหรับกรณีการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ 

– สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป 

– สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท)  ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

– กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ 

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือ โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40  หากติดโควิด​ ไม่มีรายได้​ เบิกเงินประกันสังคมอย่างไร

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน