Friday, 3 December 2021

มท.เดินหน้า“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลศก.ใหม่”มหาดไทย Kick off “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่” เพื่อขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน