Saturday, 4 December 2021

รวมภาพบรรยากาศลอยกระทงอม.เกษตร อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


รวมภาพบรรยากาศลอยกระทงอม.เกษตร อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 20:45 น.

รวมภาพบรรยากาศ เกษตรชวนชาวจุฬา ลอยกระทงเทียน สระพระพิรุณ ร่วมอนุรักษณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรยากาศกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรชวนชาวจุฬาร่วมงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ประตูพหลโยธิน บริเวณรอบสระพระพิรุณ ในปีนี้จะใช้กระทงเทียนในการลอย เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม