Saturday, 4 December 2021

ราชกิจจาฯเผยรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับพื้นที่คุมโควิด – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


ราชกิจจาฯเผยรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับพื้นที่คุมโควิด

วันที่ 14 พ.ย. 2564 เวลา 09:41 น.

ราชกิจจานุเบกษาฯเผยแพร่คำสั่ง ศบค. กำหนดพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 21/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีสาระสำคัญคือ รายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ แบ่งเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้ำระวังสูง มีรายละเอียดดังนี้

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) โดยมีสาระสำคัญคือ การขยายเวลาห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัดออกไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 64

นอกจากนี้ให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ