Wednesday, 27 October 2021

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี65 วงเงิน3.1ล้านล้านบาท
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565