Monday, 6 December 2021

ศอญ.ดูความก้าวหน้าพัฒนาเมืองน่านตามดำริ"เจ้าคุณพระ"น่าน-ปลัดมหาดไทยร่วมคณะ ศอญ.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”