Friday, 3 December 2021

ศาลถอนคำสั่งบังคับคดี ให้ขายทอดตลาดดาราเทวีเชียงใหม่-ศาลเชียงใหม่ สั่งเพิกถอนคำสั่งบังคับคดีเชียงใหม่ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีตามกำหนด