Tuesday, 7 December 2021

สธ.จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่ 100ล้านโดส – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


สธ.จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่ 100ล้านโดส

วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 21:05 น.

สธ.กำหนดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดสระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-5 ธ.ค.64 หวังกระตุ้นให้ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดมากขึ้น

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กำหนดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และวันพ่อแห่งชาติ เน้นให้รู้ถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดอาการรุนแรง และเสียชีวิตสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรองรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล โดยให้เร่งรัดการฉีดในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้ เมื่อป่วยจะเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง รวมถึงให้ขยายการฉีดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบมาตรการ COVID Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการ/กิจกรรม สถานบริการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลมีความปลอดภัย ซึ่งโรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการรูปแบบหนึ่งที่มีผู้มารับบริการจำนวนมาก

ดังนั้นต้องทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เช่นกัน จึงมอบนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดใช้มาตรการ COVID Free Setting เหมือนกับสถานบริการทั่วไป คือ บุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ส่วนผู้รับบริการหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ จะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการรายอื่น โดยจะเร่งให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน และองค์กรอื่น ๆ ปฏิบัติตาม