Saturday, 4 December 2021

"สุวิทย์"จี้หน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบขนไม้ซุงเต็มถนนหวั่นเป็นไม้เถื่อนอดีตรองนายกรัฐมนตรีคาใจเห็นรถบรรทุกไม้ซุงจำนวนวิ่งเต็มถนนตั้งคำถามไม้ขนาดใหญ่ลักษณะตัดใหม่ๆ สดๆ แบบนี้มาจากไหน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ