Monday, 18 October 2021

เช็กวิธีลงทะเบียน “ลดค่าน้ำค่าไฟ” นาน 1 ปี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา อนุมัติงบกลาง ปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 27,005.66 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมเป็นเวลา 12 เดือน ให้แก่ “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

 

เช็กวิธีลงทะเบียน "ลดค่าน้ำค่าไฟ" นาน 1 ปี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

สำหรับเงื่อนไขมาตรการลดค่าไฟ

 

เช็กวิธีลงทะเบียน "ลดค่าน้ำค่าไฟ" นาน 1 ปี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

– กรณี ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

– กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุม 1.9 ล้านครัวเรือน โดยประมาณ

ขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟ

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟผ่านเว็บไซต์

“การไฟฟ้านครหลวง” เข้าสู่เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

2.กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

3.กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

4.กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

5.กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

6.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

8.กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน

9.กดปุ่มลงทะเบียน

หมายเหตุ : กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

เงื่อนไขมาตรการลดค่าน้ำ

– รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง

– กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

ขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บไซต์

“การประปาส่วนภูมิภาค” เข้าสู่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

“การประปานครหลวง” เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

3.กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

4.กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

5.เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6.กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

7.เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

หมายเหตุ : กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

 

เช็กวิธีลงทะเบียน "ลดค่าน้ำค่าไฟ" นาน 1 ปี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และระบุข้อมูลถูกต้อง

ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำและบ้านเลขที่ที่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเลือก ให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิตรวจสอบว่า ชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน”

 

กรณีที่มีเลขบัตรประชาชนของตนเอง ในระบบแล้ว

ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขบัตรประชาชนนี้ ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค”

 

กรณีมีเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ ในระบบแล้ว

ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค”

 

กรณีที่ระบุเลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง

ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง”

 

การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน

ติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการรับสิทธิ

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน