Tuesday, 23 July 2024

เปิดชื่อ 10 ส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่ เสี่ยงพ้นสภาตกเก้าอี้กรรมาธิการการพิจารณาของศาลฎีกา “เสียงข้างมาก” มีคำสั่งให้ “เอ๋” ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ห้ามดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

เป็น “ดาบสอง” ภายหลังจากศาลฎีกาประทับรับฟ้อง-สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ในคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีรุกพื้นที่ป่าสงวนฯใน จ.ราชบุรี

“ชูศักดิ์ ศิรินิล” มือกฎหมายพรรคเพื่อไทย มีมุมมองในข้อกฎหมายว่า การสั่งห้ามดำรงตำแหน่งใน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ส่งผลให้ “เอ๋-ปารีณา” ไม่สามารถเข้าไปเป็น กมธ.-กมธ.วิสามัญทุกคณะ-เป็นบรรทัดฐานใหม่

“ด้วยความเคารพ ผมเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อย เพราะตัวบทชัดเจนให้หยุดทำหน้าที่ ส.ส. สำหรับ กมธ. โดยเฉพาะ กมธ.วิสามัญงบประมาณ ปี’65 สามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ ส.ส. (คนนอก) ได้ การตีความถึงห้ามปฏิบัติหน้าที่ กมธ.ด้วย ดูจะเป็นการขยายความ จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินไป ถ้าพิจารณาคดีใช้เวลายืดเยื้อออกไปจะเป็นอะไรไม่ได้เลย”

นอกจาก “เอ๋-ปารีณา” จะดำรงตำแหน่ง กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แล้ว ยังนั่งอยู่ในคณะ กมธ.อีกอย่างน้อย 3 คณะ ได้แก่

1.กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 2.โฆษก กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และ 3.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

ขณะที่ “นิโรธ สุนทรเลขา” ส.ส.นครสวรรค์ พลังประชารัฐ-ประธานวิปรัฐบาลป้ายแดง บอกประเด็นปัญหา กรณี “เอ๋-ปารีณา” จะนั่ง กมธ.-กมธ.วิสามัญคณะอื่นได้หรือไม่-ต้องแต่งตั้งใหม่หรือไม่ว่า ต้องประชุมพรรคเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ก่อน และจะตั้งใครเข้ามาแทน เพื่อให้ตรงกับความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะนั้น ๆ

ขณะที่ ส.ส.ที่อยู่ในสถานะ “หยุดปฏิบัติหน้าที่” และนั่งอยู่ใน กมธ.-กมธ.วิสามัญคณะต่าง ๆ ได้แก่ ส.ส.พลังประชารัฐ 6 คน นั่งอยู่ใน กมธ.-กมธ.วิสามัญ 5 คน ประกอบด้วย

3 ส.ส.บ้านใหญ่รัตนเศรษฐ ได้แก่ 1.นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษา กมธ.คมนาคม นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา รองประธาน กมธ.การศึกษา คนที่ 1 ประธาน กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และรองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คนที่ 1

2.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา ที่ปรึกษา กมธ.กระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ

ผู้ช่วยเลขานุการ กมธ.วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.เขต 7 กมธ.พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และรองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน คนที่ 3

ขณะที่ ส.ส.พรรคอื่น ที่ตกที่นั่ง “หยุดปฏิบัติหน้าที่” อาจจะโดนหางเลข-ติดร่างแหไปด้วย ได้แก่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เลขานุการ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รองประธาน กมธ.การปกครอง คนที่ 6

รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ คนที่ 6 รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน คนที่ 5

2.นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง รองประธาน กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน คนที่ 6 รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ คนที่ 6

3.นายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษก กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ

พรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษา กมธ.การทหาร

ประธานที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ คนที่ 3 รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม คนที่ 1

2.นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร ที่ปรึกษา กมธ.การแรงงาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ

3.นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา ที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

“เอ๋-ปารีณา” เป็นโดมิโน “ตัวแรก” ที่จะส่งผลไปถึง ส.ส.ที่อยู่ในสถานะ “หยุดปฏิบัติหน้าที่” คนอื่น ๆ-สนิมสร้อยเกาะรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

อ่านข่าวต้นฉบับ: เปิดชื่อ 10 ส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่ เสี่ยงพ้นสภาตกเก้าอี้กรรมาธิการ

สนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์